Menu odnośników dodatkowych

NCBJ współorganizatorem „Popularyzacji wiedzy o energetyce jądrowej”

NCBJ Dni Otwarte
Warsztaty „Popularyzacja wiedzy o energetyce jądrowej”, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia 2021 r. na Pomorzu i w rejonie Bełchatowa, zorganizowało Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce we współpracy z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i spółką PGE EJ1. ----

Dr hab. Marek Rabiń­ski nowym Pre­zesem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Nukle­onicznego

Logo Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
17 kwiet­nia 2021 r. dr hab. Marek Rabiń­ski z Naro­do­wego Cen­trum Badań Jądro­wych został powo­łany na sta­no­wi­sko Pre­zesa Pol­skiego Towa­rzy­stwa Nukle­onicznego (PTN). Pol­skie Towa­rzy­stwo Nukle­oniczne od 1991 roku ini­cjuje i popiera dzia­łal­ność naukową i tech­niczną we wszyst­kich dzie­dzi­nach ato­mi­styki. Infor­muje spo­łe­czeń­stwo o warun­kach bez­piecz­nego wyko­rzy­sta­nia pro­ce­sów i tech­nik jądro­wych oraz działa na rzecz ich wyko­rzy­sta­nia w zakre­sie pozy­ski­wa­nia ener­gii, roz­woju prze­my­słu i rol­nic­twa, a także ochrony śro­do­wi­ska natu­ral­nego. ----

Kon­kurs Fizyczne Ścieżki roz­strzy­gnięty. Ogła­szamy wyniki!

Rozstrzygnięcie konkursu "Fizyczne ścieżki"
Wyło­niono zwy­cięz­ców XVI edy­cji kon­kursu Fizyczne Ścieżki orga­ni­zo­wa­nego wspól­nie przez Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych w Świerku oraz Insty­tut Fizyki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w War­sza­wie. Lau­re­aci zapre­zen­to­wali wyniki swo­ich prac w kate­go­riach: Praca Nau­kowa, Esej i Pokaz Zja­wi­ska Fizycz­nego. Zdo­bywcy I, II i III miej­sca otrzy­mali nagrody pie­niężne, a na ręce opie­ku­nów nauko­wych zwy­cięz­ców prze­ka­zano środki na wypo­sa­że­nie szkol­nych pra­cowni fizycz­nych. ----

NCBJ ósme w rankingu uniwersytetów polskich

Cen­ter for World Uni­ver­sity Ran­kings (CWUR)
Tak, to nie pomyłka! Właśnie ogłoszony World University Ranking 2021-2022 lokuje nas na ósmym miejscu w kraju, mimo że prowadzimy jedynie studia trzeciego stopnia. O naszej pozycji zdecydowały przede wszystkim wysokie wyniki naukowe, które dawały 40% punktów w rankingu. Gratulujemy wszystkim naszym naukowcom! ----

Jeszcze bardziej wydajna produkcja jodu 131 jest możliwa w reaktorze MARIA

Rysunek porównujący ciepło wydzielane w materiale naturalnym i wzbogaconym
NCBJ od wielu lat jest wiodącym producentem promieniotwórczego jodu, stosowanego w terapii i diagnostyce medycznej. Naukowcy z Zakładu Badań Reaktorowych nieustannie badają i optymalizują procesy tej produkcji. Najnowszy sposób napromieniania pozwoli na zwiększenie aktywności uzyskanego materiału, ograniczy ilość ciepła wydzielanego podczas produkcji i zmniejszy ilość odpadów promieniotwórczych. ----

Obliczenia wskazują nierozważaną dotąd drogę wytwarzania superciężkich pierwiastków

Rysunek powierzchni poziomów energii dla pierwiastka Ts
Opublikowane dziś wyniki zespołu badaczy z udziałem polskich naukowców pokazują, że prawdopodobieństwo syntezy nowego jądra nie maleje tak gwałtownie ze wzrostem energii wzbudzenia jak dotąd zakładano. Wykonane obliczenia przekonują, że scenariusze, w których nowe jądro miałoby powstać po emisji 6, 7, a nawet większej liczny neutronów, powinny być brane pod uwagę przez eksperymentatorów. ----

Trwa finał Fizycznych Ścieżek

Logo konkursu
W dniach 20-21 kwietnia2021 roku odbywa się finał XVI edycji Konkurs Fizyczne Ścieżki. Do tegorocznej edycji zostało zgłoszonych 59 prac przygotowanych przez 87 uczniów ze szkół z całego kraju. Wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek 26 kwietnia. ----

NCBJ jedną z najlepszych firm na Mazowszu

panorama warszawy
Portal europejskafirma.pl ogłosił zestawienie Wielcy Modernizatorzy 2020 Województwa Mazowieckiego. NCBJ zostało uhonorowane tym tytułem jako jeden z 652 podmiotów najwyżej ocenionych spośród ponad 85 tys. polskich przedsiębiorców. Analiza danych finansowych dotyczyła lat 2018-2019, a wartości firm oszacowano na rok 2020. ----

Współpraca z Tauron Dystrybucja S.A. i rozwój systemu Flexon

Obraz galaktyki spiralnej. Przerywane kręgi wyznaczają możliwy zakres zgrupowania wokół niej ciemnej materii.
Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Tauron Dystrybucja S.A., największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, podpisały umowę o współpracy, której celem jest przeprowadzenie analiz i ocena możliwości wykorzystania rozproszonych zasobów elastyczności przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz opracowanie przykładowych modeli biznesowych na pilotażowym obszarze. ----

Fermilab ogłosił ekscytujący wynik pomiaru anomalnego momentu magnetycznego mionu

Nadprzewodzący pierścień magazynujący miony w Fermilab
Zespół eksperymentu Muon g-2 prowadzonego w Fermi National Accelerator Laboratory w Chicago ogłosił pierwsze wyniki pomiarów anomalnego momentu magnetycznego mionu, które potwierdzają podejrzenia, że wielkość ta nie jest zgodna z przewidywaniami Modelu Standardowego. Wynik komentują naukowcy NCBJ. ----

Strony