Menu odnośników dodatkowych

Konkursy na projekty badawcze

INFOSTRATEG III 01/12/2021 – 27/01/2022

NCBR ogłosił nabór wniosków w III konkursie programu INFOSTRATEG. Program został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Trzeci konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje temat zgłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ----

Eiffel Excellence 10/2021 – 12/2021

W załączeniu informacja o programie stypendialnym Eiffel Excellence przeznaczonym dla studentów i doktorantów zainteresowanych studiami we Francji. ----

PRELUDIUM BIS 15/09/2021 – 15/12/2021

PRELUDIUM BIS – kon­kurs skie­ro­wany do podmio­tów pro­wa­dzą­cych szkoły dok­tor­skie. Celem jest wspar­cie kształ­ce­nia dok­to­ran­tów w szko­łach dok­tor­skich i finan­so­wa­nie pro­jek­tów badaw­czych reali­zo­wa­nych przez dok­to­ran­tów w ramach przy­go­to­wy­wa­nych przez nich roz­praw dok­tor­skich. Budżet pro­jek­tów PRELUDIUM BIS 3 może obej­mo­wać środki na bada­nia, koszty sty­pen­dium dok­to­ranc­kiego oraz koszty pośred­nie w wyso­ko­ści ok. 20%. W kon­kur­sie będą finan­so­wane pro­jekty trwa­jące 36 lub 48 mie­sięcy. Kon­kurs PRELUDIUM BIS wspiera mię­dzy­na­ro­dową mobil­ność dok­to­ran­tów, któ­rzy są zobo­wią­zani do reali­za­cji trwa­ją­cego od 3 do 6 mie­sięcy zagra­nicz­nego stażu badaw­czego finan­so­wa­nego przez Naro­dową Agen­cję Wymiany Aka­de­mic­kiej (NAWA). ----