Usługi

Wyliczone poniżej usługi NCBJ świadczy szerokiemu gronu odbiorców.

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych (LPD):

Dział Kali­bra­cji Apa­ra­tury Dozy­me­trycz­nej

Dział Pomia­rów Ska­żeń

Dział Nadzoru Dozy­me­trycz­nego

Dział Edukacji i Szkoleń

Szko­le­nia:

  • dla nauczy­cieli przedmio­tów przy­rod­ni­czych: warsz­taty i szko­le­nia poświę­cone meto­dom naucza­nia fizyki jądro­wej i powią­za­nych z nią zagad­nień, w tym ener­ge­tyki jądro­wej i ter­mo­ją­dro­wej
  • szko­le­nia wewnętrzne z zakresu ochrony radio­lo­gicz­nej
  • szko­le­nia ope­ra­to­rów akce­le­ra­to­rów (tzw. kurs A-A)
  • szko­le­nia Inspek­to­rów Och­rony Radio­lo­gicz­nej (IOR-1)

Zakład Transportu Samochodowego

  • usługi transportowe

Centrum Informatyczne Świerk

 

  • modyfikowanie plazmowe
  • modyfikowanie akceleratorowe
  • badanie środowiska
  • badanie akceleratorowe
  • obliczenia materiałowe