Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego

Skład Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ:

 1. prof. NCBJ, dr inż. An­drzej Strup­czew­ski – Prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji
 2. Jo­lan­ta Przy­łu­ska – Se­kre­tarz
 3. dr inż. Elż­bie­ta Bo­rek-Kru­szew­ska
 4. mgr inż. Adam Hry­czuk
 5. mgr inż. Ja­nusz Ja­ro­sze­wicz
 6. mgr inż. Grze­gorz Krzysz­to­szek
 7. dr inż. Łu­kasz Kur­pa­ska
 8. mgr inż. Jan Lech­niak
 9. mgr inż. To­masz Plisz­czyń­ski
 10. dr inż. Michał Gryziński
 11. prof. NCBJ, dr hab. inż. Edward Iller
 12. dr inż. Rafał Prokopowicz
 13. mgr inż. Gaweł Madejowski
 14. inż. Tomasz Witkowski
 15. mgr inż. Andrzej Cholerzyński